Mẫu THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VPĐD

Mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh   THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH ……………(ghi tên theo Giấy phép)   Kính gửi:           Cơ quan cấp Giấy phép[1]   Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên […]

Mẫu ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Mẫu số: D 03-THA (Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP Ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN   Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………  Họ và tên người […]

Mẫu ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (đối với cá nhân bị thiệt hại)   Kính gửi: …………………….. (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………… Theo Quyết định/Bản án số: ………..ngày … tháng … […]

Mẫu ĐƠN XIN XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐƠN XIN XÁC NHẬN (về việc miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học)     Kính gửi: Ông/Bà ………………….Hiệu trưởng Trường Đại học …………… Tôi tên là : ……………………………………………………………………………………………. Nam/Nữ:……………….. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………… Hộ […]

Mẫu ĐƠN XIN TRÍCH LỤC, SAO LƯU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do_ Hạnh phúc     ĐƠN XIN TRÍCH LỤC – SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH     Kính gửi:………………………………………………………….     Tôi tên:……………………………………..                   Sinh năm:……………… CMND:…………….      Cấp ngày:………………         Nơi cấp:………………… HKTT:………………………………………………………………………………. Là chủ sử dụng đất tại:……………………………………………………………… Diện tích:………….m2   Tờ […]

Mẫu ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – hạnh phúc   ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM   Kính gửi:        Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP.Hà Nội – Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Cục an […]

Mẫu ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                             ____________________                                                     ……(1), ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH                       Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………   Họ và tên người khởi kiện(3)……………………………………….               Địa chỉ (4)  ………………………………………………………………. Họ tên, chức vụ người […]

Mẫu THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ……, ngày ……tháng ……năm ……   THÔNG BÁO ĐÒI NỢ (V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)   Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………… CMTND số: …………….. do Công an thành phố ……cấp ngày …/…/20.…; Đăng ký […]

Mẫu ĐƠN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– ……………., ngày 19 tháng 8 năm 2014     ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH   Kính gửi: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.   Tôi tên là:                                          Sinh ngày:   1/11/1972 CMND số: […]

Mẫu ĐƠN LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN LY HÔN   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN… Tôi tên :………………………………………………. năm sinh :……………………………………………………………            CMND (Hộ chiếu) số:: ………………………….. ngày và nơi cấp : ………………………………………………. Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)…………………………………………………………………………………       […]

Trang 1 trên 212