BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật […]

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT DÂN SỰ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân […]

Nghị định – 2013 – Giao thông đường bộ và đường sắt (Chương 3, 4 & 5)

Chương 3. HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÍN HIỆU, QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI […]

Nghị định – 2013 – Giao thông đường bộ và đường sắt (Chương 1 & 2)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị […]

Nghị định – 2006 – Giao dịch đảm bảo

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,   […]

Nghị định – 2005 – Đăng kí và quản lý hộ tịch

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,   CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ […]

Nghị định – 2006 – Về họ, hụi, biên, phường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,   CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: […]

Nghị định – 2006 – Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, […]

Nghị định – 2007 – Xuất, nhập cảnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,     CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 136/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007      […]

Thông tư – 2009 – Sửa đổi, bổ sung về hộ chiếu …

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết […]

Trang 1 trên 41234