BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành […]

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017   BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực […]

Luật – 2009 – Sửa đổi, bổ sung của bộ luật hình sự

QUỐC HỘI   ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Luật số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

Luật- 2009 – Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.   QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Nghị quyết – 2009 – Sửa đổi, bổ sung bộ luật hình sự

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 33/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG […]

Luật – 2009 – Lý lịch tư pháp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp.   QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Nghị định – 2005 – Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưưởng Bộ Tư pháp,   CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** […]

Luật – 2001 – Luật tố tụng hình sự (Phần còn lại )

Phần thứ ba XÉT XỬ SƠ THẨM Chương XVI THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN CÁC CẤP Điều 170. Thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm […]

Luật – 2001 – Luật tố tụng hình sự (Phần 2)

Phần thứ hai KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ Chương VIII KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Điều 100. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định […]

Luật – 2001 – Luật tố tụng hình sự (Phần 1)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, […]

Trang 1 trên 212