Mẫu ĐƠN XIN XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(về việc miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học)

 

 

Kính gửi: Ông/Bà ………………….Hiệu trưởng Trường Đại học ……………

Tôi tên là : ……………………………………………………………………………………………. Nam/Nữ:………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang theo học lớp:……………….………            Khóa học:……..…………………

Hệ đào tạo:…..…………………………………           Hệ chính quy tập trung.

Nay tôi làm đơn này đề nghị ông/bà xác nhận cho tôi đang học tại trường để tôi được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học.

Kính mong ông giải quyết. Tôi xin chân thành cám ơn.                                                          

………Ngày ………tháng………năm ………

   KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                              Người làm đơn               

                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG