Mẫu ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Mẫu số: D 03-THA

(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP

Ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

 Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền) ………………………………………..

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng  …. năm ……..                                

 

                                                                                                  Người yêu cầu thi hành án                                                                                                     

 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)