CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu STP/HT – 2008 – Giấy khai sinh

UỶ BAN NHÂN DÂN
…………………………….
SỞ TƯ PHÁP
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Mẫu STP/HT-2008-KS.GC
Số:……………………. …..
Quyển số:……………….

 

GIẤY KHAI SINH

(BẢN CHÍNH )

 

Họ và tên:…………………………………………………………….Giới tính:…………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………….Ghi bằng chữ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại:……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….. ngày………………tháng………………năm……………………………………………….

Ghi vào Sổ Đăng ký khai sinh
Số:………………. Quyển số:………………..
CÁN BỘ HỘ TỊCH

 

………………………………….


Ngày……….tháng…………..năm……………..

GIÁM ĐỐC

…………………………………

2

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên