CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu ĐƠN XIN TRÍCH LỤC, SAO LƯU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do_ Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC – SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

 

 

Kính gửi:………………………………………………………….

 

 

Tôi tên:……………………………………..                   Sinh năm:………………

CMND:…………….      Cấp ngày:………………         Nơi cấp:…………………

HKTT:……………………………………………………………………………….

Là chủ sử dụng đất tại:………………………………………………………………

Diện tích:………….m2   Tờ bản đồ số:…………….      Thửa số:………………..

Giấy tờ gốc liên quan quyền sử dụng đất:……………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Lý do xin sao lục (do mất, thất lạc, rách…):…………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Mục đích xin sao lục (để làm gì, làm loại thủ tục, hồ sơ gì?):………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tài liệu xin sao lục gồm (loại tài liệu, số lượng xin trích lục):………………………

……………………………………………………………………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………cho phép tôi được sao lục hồ sơ đất đai để sử dụng vào mục đích nêu trên.

Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hồ sơ này không đúng lý do nêu trên./.

 

…….., Ngày…..tháng…..năm ………

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN        

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)        

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên