CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)

 

Kính gửi: …………………….. (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Theo Quyết định/Bản án số: ………..ngày … tháng … năm … của …………………….. về việc ………………, Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

 1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:……………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):       

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giá trị tài sản khi mua:…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

 1. Thiệt hại khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có)

 1. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

                                                                                    ……., ngày……, tháng……., năm 20….

                                                                                                Người yêu cầu bồi thường

 

 

                                                                                                     (ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01a

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)

 

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Lê Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Thị Phương Dung
  Luật Sư Thành Viên
 • Tô Thị Bích Liên
  Luật Sư Thành Viên