CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Mẫu số: D 03-THA

(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP

Ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

 Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền) ………………………………………..

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng  …. năm ……..                                

 

                                                                                                  Người yêu cầu thi hành án                                                                                                     

 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)                                      

 

 

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên