CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu STP/HT- 2008 – Chứng nhận kết hôn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
………………………………
SỞ TƯ PHÁP
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Mẫu STP/HT-2008-KH.GC
Số:……………………………..
Quyển số:……………………

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(BẢN CHÍNH) 

Họ và tên chồng………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

Dân tộc:………………..Quốc tịch:…………………………

Nơi thường trú/tạm trú:

………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:………………………….

Họ và tên vợ………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………..

Dân tộc:……………..Quốc tịch:………………..

Nơi thường trú/tạm trú:

………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:………………………..

 Đã đăng ký kết hôn tại: ……………………………………………………….. ngày………… tháng………năm…….. 

Ghi vào Sổ Đăng ký kết hôn
Số:………………. Quyển số:………………..
CÁN BỘ HỘ TỊCH

 

………………………………….


Ngày……….tháng…………..năm……………..

GIÁM ĐỐC

…………………………………

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên