CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu STP/HT – 2008 – Quyết định công nhận Cha, mẹ, con

UỶ BAN NHÂN DÂN
……………………………
SỞ TƯ PHÁP
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Mẫu STP/HT-2008-CMC.GC

Số: …………./QĐ-STP

………….,ngày………tháng……….năm…….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ông/bà:………………………………………………………………………………… về việc ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………Quốc tịch:…………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..

Là……………………………………………………………………………….. của người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………….Quốc tịch:………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..

Việc nhận cha, mẹ, con đã được thực hiện tại:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………….. ngày………tháng…………năm…………..

đã ghi vào Sổ Đăng ký việc nhận cha, mẹ con ngày …….. tháng ……. năm ………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ghi vào Sổ Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Số:………………. Quyển số:………………..
CÁN BỘ HỘ TỊCH

 

………………………………….


Ngày……….tháng…………..năm……………..

GIÁM ĐỐC

 

…………………………………

Số:………………. Quyển số:………………..

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên