CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu STP/HT – 2008 – Tờ khai nhận con nuôi

Mẫu STP/HT-2008-TKNCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON NUÔI

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi (Tôi) là:

1

Có nguyện vọng nhận trẻ em có tên dưới đây làm con nuôi: 

Họ và tên:…………………………………………………………………………. Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………  

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………….. Quốc tịch: …………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………………

Họ và tên; nơi thường trú/tạm trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng: …………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận trẻ em làm con nuôi: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam đoan việc nhận con nuôi trên đây là hoàn toàn tự nguyện, việc nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhận con nuôi của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

 

 

Ngày ………tháng …….. năm…….
Người nhận con nuôi (1)

 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi (2)
Ông/Bà …………….………………………….
có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi
(nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lên)

Ngày………..tháng……..năm………….
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

________________________

Chú thích:

(1) Nếu người nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả hai vợ chồng;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.

 

Chú thích: 
 (1) Nếu người nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả hai vợ chồng
Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên