CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VPĐD

Mẫu TB-1

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH ……………(ghi tên theo Giấy phép)

 

Kính gửi:           Cơ quan cấp Giấy phép[1]

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………….

Quốc tịch của thương nhân:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:………………………………………………………………………

Do:………………………………………………cấp ngày…..tháng……năm……..tại………………………………….

 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép) …………………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có)……………………………………………………………………………………………………

Do……………………………………cấp ngày: ….. tháng… năm………………………………………………..

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm………………………………………

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép) ……….. …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………………………………………………………

Email: (nếu có)………………………………..………………………… …………………………………………

Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động: ngày…….tháng…….năm………………………………………..

Lý do chấm dứt hoạt động:.……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[2]

 

 

 

[1] Bộ Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh thông báo), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện thông báo)

[2] Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Tô Thị Bích Liên
  Luật Sư Thành Viên