CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Quyết định – 2006 – Mẫu đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan

BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 88/2006/QĐ-BVHTTHà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU TỜ KHAI, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/7/2005, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương và các tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Chiến Thắng

 

04 MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin)

Mẫu số 1.                Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu số 2.                Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Mẫu số 3.                Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả      

Mẫu số 4.                Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT

 1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………….

Là: (1)……………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:……………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:……………………………………………

Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho: (2)………………………………………………………………………..

 1. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………………………..

Loại hình: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

Công bố/chưa công bố: (4)…………………. Ngày…….. tháng……. năm……………………………….

Hình thức công bố: (5)………………………………………………………………………………………………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………… Nước……………………………………………………….

Nội dung chính của tác phẩm: (6):…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tác giả (7)

Họ và tên tác giả:……………………………………………..Nữ/Nam………………………………………..

Bút danh:…………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….. tháng……. năm……… tại………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………… Fax:……………….. Email:……………………………………………

 1. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)

Họ và tên/Tên tổ chức………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:……………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:……………….. Email:………………………………………………

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………, ngày…… tháng…… năm……

Người nộp tờ khai (10)

 

Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền tác giả theo hướng dẫn đính kèm theo.

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

 (1)

Ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

(2)

Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

(3)

Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.

(4)

Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

(5)

Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình…v.v.

(6)

Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

(7)

Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (Tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(8)

Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(9)

Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.

(10)

Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT

 1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………….

Là: (1)……………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:…………cấp ngày…… tháng…… năm…… tại:………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:……………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:…………… Email:…………………………………………………..

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:………………………………………………………………………….

 1. Chương trình đăng ký

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2)……………………………………

Loại hình: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

Công bố/chưa công bố: (4)…………………………………………………………………………………………

Hình thức công bố:……………………………………………………………………………………………………

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………… Nước……………………………………………………….

Nội dung chính của Cuộc biễu diện/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)

 1. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:…………cấp ngày…… tháng…… năm…… tại:………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:……………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:…………… Email:…………………………………………………..

 1. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)

Họ và tên/Tên tổ chức………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…….. tháng……. năm…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:…………cấp ngày…… tháng…… năm…… tại:………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….. tháng…….. năm……… tại:……………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………… Fax:…………… Email:……………………………………………………..

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………, ngày…… tháng…… năm……
Người nộp tờ khai (8)

 

Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

 (1)

Ghi rõ người nộp đơn là chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

(2)

Ghi tên của cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đăng ký.

(3)

Ghi rõ quyền của Người biểu diễn hoặc quyền của Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc quyền của Tổ chức phát sóng.

(4)

Nếu đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, công bố; nếu chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

(5)

Tóm tắt nội dung chính của chương trình.

(6)

Thông tin về Người biểu diễn hoặc Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc Tổ chức phát sóng (Tên gọi chính thức, tên Người biểu diễn, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(7)

Ghi rõ các thông tin về chủ sở hữu, các đồng chí chủ sở hữu (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

(8)

Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

Mẫu số 3

5

Mẫu số 4

6

 (Công báo số 03+04 ngày 03/11/2006)

 

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên